Astrologie

Taurus: April 21 - May 21

Taurus, the sign of the bull, is the one that others count on to come through in the clutch. Driven by determination and power, Taureans tend to be successful because of the perseverance that motivates them. Everyone seems to know that a Taurus has a temper, but rarely do they get to see it. Taureans are patient, gentle and possess an enormous amount of common sense.

Those born under this sign usually get all that they pursue in life. Being a fixed sign, Taureans do not adapt well to change; they simply cannot be rushed into anything new. Ruled by Venus, Taureans are romantics whose sensibility keeps their feet on the ground even while they dream among the stars.


What is below is what is above.
and what is above is like what is below,
so that the miracle of the one may be accomplished.
Tabula Smaragdina

De geboortehoroscoop is een astronomische kaart gebaseerd op de geboortedatum, geboortetijd, geboortejaar en geboorteplaats. Het symboliseert de hoofdlijnen van ons karakter, het is een blauwdruk van de unieke mens. De geboortehoroscoop is een bron die kennis verschaft over het wezen van de individuele mens. Het is dan elke keer weer verassend om zien, hoezeer het strikt individuele karakterbeeld, Zoals dat tevoorschijn komt uit de analyse van de persoonlijke horoscoop, in overeenstemming is met de werkelijkheid. Eenieder die intensief met astrologie bezig is erkent dat deze oeroude wetenschap een uitstekend middel is om onszelf en onze medemens beter te leren kennen.

Het hoofddoel van een geboortehoroscoopstudie is tot zelfkennis en karakteropbouw te komen, en verder het leven in de kosmos en in de natuur beter te begrijpen.

Welk een grote rol kan astrologie spelen bij het opvoeden van onze kinderen?! Zowel ouders als onderwijzers zouden - door de horoscopen van de kinderen zorgvuldig na te gaan - de kinderen beter leren begrijpen... Men zou verstaan dat ze onder bepaalde kosmische invloeden anders moeten zijn, dan wij voorkauwen. Daardoor zou menig onrechtvaardig toegediende straf, of dwangmatig in een verkeerde studierichting sturen achterwege blijven. Elk kind draagt bij de geboorte de grondtrekken van zijn karakter in zich, ze zijn onafscheidelijk van zijn individualiteit. Daarmee moet de opvoeder rekening houden, wil hij het kind de juiste begeleiding geven om zijn/haar potentie tot bloei laten komen. De eigenaardigheden, talenten en potenties kan men vinden in een geboortehoroscoop...

Stuur ons een geboorteakte met de correcte gegevens die we nodig hebben, voor we u een horoscoopstudie maken.

Catharina/Kaat De Conynck
Nieuwlandstraat 10
9810 Nazareth